Application Form / Ffurflen Gais

  DECLARATION /
  DATGANIAD

  I apply to enter the Welsh Singers Competition 2024.
  Ymgeisiaf i gystadlu yng Nghystadleuaeth Cantorion Cymreig 2024.

  If you or a close relative (including a spouse or live-in partner) are an employee of the BBC please give details./

  Os ydych chi ynteu berthynas agos (yn cynnwys priod ynteu gymar) yn cael eich cyflogi gan y BBC rhowch fanylion.

  The auditions are to be held on:

  Cynhelir y gwrandawiadau

  • Sunday 12 May 2024 in London and

   Dydd Sul 12 Mai 2024 yn Llundain ac yn

  • Sunday 19 May 2024 in Cardiff

   Dydd Sul 19 Mai 2024 yng Nghaerdydd

  COMPETITOR’S INFORMATION /
  GWYBODAETH AM Y CYSTADLEUYDD

  DETAILS OF AGENT (IF YOU HAVE ONE)/
  MANYLION EICH ASIANT (OS OES GENNYCH UN)

  DETAILS OF EDUCATION /
  MANYLION ADDYSG A DDERBYNIWYD

  Please include dates /
  Gan gynnwys dyddiadau os gwelwch yn dda

  MUSICAL STUDIES AND CAREER TO DATE /
  ASTUDIAETHAU A GYRFA GERDDOROL HYD YN HYN

  (Including names of principal teachers, scholarships, prizes and details of important public, radio or television performances) /

  (Gan gynnwys enwau prif hyfforddwyr, ysgoloriaethau, gwobrau, a manylion am berfformiadau radio, teledu neu berfformiadau cyhoeddus nodedig)

  BIOGRAPHY /
  BYWGRAFFIAD

  Please include a 200 word biography suitable for concert programmes /

  Atodwch fywgraffiad, o ryw 200 o eiriau sy’n addas i’w gynnwys yn rhaglen y rownd derfynol

  AUDITION/
  GWRANDAWIADAU

  For your audition please offer at least three items one of which must be an operatic aria. The Competition provides a pianist for the audition. The collaborative pianist in London is David Doidge and in Cardiff is Nicki Rose
  Ar gyfer eich gwrandawiad cynigwch o leiaf dri eitem, rhaid i un ohonynt fod yn aria operatig. Darperir pianyd. Y pianydd cydweithredol yw David Doidge yn Llundain a Nicki Rose yng Nghaerdydd

  SUNDAY 20 OCTOBER 2024

  Successful singers will be required to perform a programme of between 16 and 18 minutes music duration.

  In performance order, the Administrator will require the name of the item, composer and key and if from opera or oratorio, the title of the work. It is advisable not to include items that exceed the instrumentation of the standard symphony orchestra.

  The singers will be asked to provide a vocal score of each item listed in the correct key

  The showcase programme plus the copies of the vocal scores will be required by Friday 28 June 2024 after which date no changes will be accepted.

  DYDD SUL 20 HYDREF 2024

  Disgwylir i gantorion llwyddiannus berfformio rhaglen gerddorol sy’n para rhwng 16 ac 18 munud.

  Yn nhrefn perfformio, mae’r Gweinyddwr yn disgwyl derbyn enw’r darn, y cyfansoddwr a’r cywair, ac os ydyw o oratorio neu opera, enw’r gwaith. Argymhellir na ddylid cynnwys eitemau sy’n cynnwys offerynnau y tu hwnt i rai cerddorfa symffoni arferol.

  Holir i gantorion ddarparu sgor ar gyfer pob eitem yn y cywair cywir.

  Bydd angen manylion y rhaglen a chopïau o’r sgôr cerddorol erbyn dydd Gwener 28 Mehefin 2024 ac ar ôl y dyddiad hwnnw, ni dderbynir unrhyw newidiadau.

  PHOTOGRAPHS /
  LLUNIAU

  The Administrator will require high definition colour and black & white head shot photographs from final singers for press and programme purposes by Friday 28 June 2024

  Byddwn angen lluniau du a gwyn a lliw o safon uchel o’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol at ddibenion y wasg ac ar gyfer y rhaglen erbyn Dydd Gwener 28 Mehefin 2024