DECLARATION /
DATGANIAD

I apply to enter the Welsh Singers Showcase
Ymgeisiaf i gystadlu yn y Llwyfan Cantorion Cymreig

If you or a close relative (including a spouse or live-in partner) are an employee of the BBC please give details./
Os ydych chi ynteu berthynas agos (yn cynnwys priod ynteu gymar) yn cael eich cyflogi gan y BBC rhowch fanylion.

The auditions are to be held on:
Gan fod y gwrandawiadau i’w cynnal yng

  • Sunday 19 January 2020 in London and
    Llundain ar Ddydd Sul 19 Ionawr 2020 ac yn
  • Sunday 26 January 2020 in Cardiff
    ac yng Nghaerdydd ar Ddydd Sul 26 Ionawr 2020

COMPETITOR’S INFORMATION /
GWYBODAETH AM Y CYSTADLEUYDD

Details of Agent (if you have one)/
Manylion eich asiant (os oes gennych un)

DETAILS OF EDUCATION /
MANYLION ADDYSG A DDERBYNIWYD

Please include dates /
Gan gynnwys dyddiadau os gwelwch yn dda

MUSICAL STUDIES AND CAREER TO DATE /
ASTUDIAETHAU A GYRFA GERDDOROL HYD YN HYN

(Including names of principal teachers, scholarships, prizes and details of important public, radio or television performances) /
(Gan gynnwys enwau prif hyfforddwyr, ysgoloriaethau, gwobrau, a manylion am berfformiadau radio, teledu neu berfformiadau cyhoeddus nodedig)

BIOGRAPHY /
BYWGRAFFIAD

Please attach a 200 word biography suitable for concert programmes /
Atodwch fywgraffiad, o ryw 200 o eiriau sy’n addas i’w gynnwys yn rhaglen y rownd derfynol

AUDITION/
GWRANDAWIADAU

For your audition please offer at least three items, which can include operatic and oratorio arias, lieder and art-songs. You are required to provide your own accompanist

Ar gyfer eich clyweliad cynigiwch o leiaf dri o eitemau, a all gynnwys ariau operatic ynteu oratorio, lieder ynteu ganeuon telynegol. Mae disgwyl i chi ddarparu eich cyfeilydd eich hun

WEDNESDAY 13 MAY 2020

Successful singers will be required to perform a programme of between 16 and 18 minutes music duration.

In performance order, the Administrator will require the name of the item, composer and key and if from opera or oratorio, the title of the work. It is advisable not to include items that exceed the instrumentation of the standard symphony orchestra.

The singers will be asked to provide a vocal score of each item listed in the correct key

The showcase programme plus the copies of the vocal scores will be required by 13 March 2020 after which date no changes will be accepted.

DYDD MERCHER 13 MAI 2020

Disgwylir i gantorion llwyddiannus berfformio rhaglen gerddorol sy’n para rhwng 16 ac 18 munud.

Yn nhrefn perfformio, mae’r Gweinyddwr yn disgwyl derbyn enw’r darn, y cyfansoddwr a’r cywair, ac os ydyw o oratorio neu opera, enw’r gwaith. Argymhellir na ddylid cynnwys eitemau sy’n cynnwys offerynnau y tu hwnt i rai cerddorfa symffoni arferol.

Holir i gantorion ddarparu sgor ar gyfer pob eitem yn y cywair cywir.

Bydd angen manylion y rhaglen a chopïau o’r sgôr cerddorol erbyn 13 Mawrth 2020 ac ar ôl y dyddiad hwnnw, ni dderbynir unrhyw newidiadau.

PHOTOGRAPHS /
LLUNIAU

The Administrator will require high definition colour and black & white head shot photographs from final singers for press and programme purposes by 14 February 2020

Byddwn angen lluniau du a gwyn a lliw o safon uchel o’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol at ddibenion y wasg ac ar gyfer y rhaglen erbyn Chwefror 14, 2020

ANY OTHER INFORMATION /
UNRHYW WYBODAETH ARALL